Par katedru
    Darbinieki
    Mācībspēki
    Katedras struktūra
    Studiju programmas
    Absolventi
    Adrese

Jaunumi
Mācību metodiskais darbs
Pētnieciskais darbs
Saites
UNESCO profesoru grupa
 Uz sākumlapu

Katedras struktūra


Institūta darbības funkcionālajam nodrošinājumam gan studiju un zinātniskajā darbā, gan informatīvi metodiskajā un izdevējdarbībā izveidotas šādas grupas:

• Vides pārvaldības profesoru grupa - vides plānošana, atkritumsaimniecības pārvalde un piesārņojuma novēršana, ietekmes uz vidi novērtējums un kontrole, vides komunikācija.

• Studiju nodrošinājuma grupa - maģistra un doktora studiju programmas, profesionālo studiju programmas, bakalauru studiju programmu C (izvēles) kursi, tālākizglītības programmas un kursi.

• Local Agenda 21 koordinācijas grupa – pašvaldību un piekrastes reģionu līdzsvarota attīstība, indikatori, rīcības plānošana un programmēšana.

• Informācijas nodrošinājuma grupa - vides izglītības bibliotēka, datu bāzes, Internets.

Atbilstoši institūta starpdisciplinārajam mācību un pētnieciskās darbības raksturam, institūtā strādā 8 darbinieki, kuri pārstāv dabas, sociālās un humanitārās zinātnes. Institūta personālu veido 1 habilitētais doktors, 4 doktori, 3 maģistri. Sadarbībā gan ar Latvijas Universitātes un citu universitāšu fakultātēm, gan arī ar ārzemju kolēģiem no Anglijas, Dānijas, Norvēģijas, Vācijas, ASV, Zviedrijas u. c. valstīm, tiek izstrādātas un realizētas:

• akadēmiskās, profesionālās un tālākizglītības studiju programmas
• starpdisciplināro pētījumu projekti
• datu bāzes, t.sk. sadarbības tīkli
• izdevējdarbība